پنجمین جشنواره بین‌المللی رویان


برنده اول: Alfonso Guiterrez-Adan از اسپانیا 
اثر طولانی مدت کشت آزمایشگاهی جنین موش با سرم بر تکوین، عملکرد و بیان mRNA ژن‌های رونویسی 


برنده دوم: Maciej K. Kurpisz از لهستان 
گونه‌های فعال اکسیژن و «عامل مردانه» در ناباروری


برنده سوم: Michel von wolf از آلمان 
پروتئین‌های ناقل گلوکز (GLUT) در بیان، تنظیم و عملکرد آندومتر انسان در طول چرخه قاعدگی و در اوایل بارداری


برنده چهارم: Sophie Lambard از فرانسه 
کیفیت گامت مردانه در انسان: محل آروماتاز و استروژن


برنده پنجم: Naojiro Minami از ژاپن 
ژن مادری جدید ، اووژنزین: مشارکت در فعال‌سازی ژن زیگوتی و تکوین اولیه جنینی در موش

برگزیدگان داخلی:

دکتر سید جواد مولا
بیان ژن Catsper در رشد بیضه موش پس از تولد و در مردان نابارور با مشکل تحرک در اسپرم


دکتر محمدعلی خلیلی
بازسازی اسپرماتوژنز با انتقال ژن آدنوویروسی به نخاع آسیب‌دیده موش 


دکتر مژده صالح‌نیا
مطالعات فراساختاری، هیستوشیمیایی و مورفومتری دستگاه تناسلی موش پس از تحریک تخمدان
 
goup