چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه‌های ژنتیک باروری و ناباروری مردان
Pierre F Ray از فرانسه 
جستجو برای علل ژنتیکی ناباروری مردان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Paola Panina Bordignon از ایتالیا 
آگونیست الوکالسیتول انتخابی گیرنده ویتامین D پیشرفت اندومتریوز و چسبندگی صفاقی را در مدل موش کاهش می‌دهد


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین‌شناسی 
Mariano Buffone از آمریکا 
نقش اسکلت سلولی اکتین در اگزوسیتوز آکروزومی اسپرم موش


بهترین طرح پژوهشی در زمینه زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی
Antonio Uccelli از ایتالیا 
سلول‌های بنیادی مزانشیمی از طریق آزادسازی CX3CL1، عملکردهای موثر میکروگلیا را ایجاد می‌کنند

برگزیدگان داخلی:

دکتر حسین مزدرانی
بی‌ثباتی ژنوم و آسیب DNA در سلول‌های سوماتیک و زایای مرد که به صورت ریزحذف کروموزومی و آنوپلوئیدی بیان می‌شوند،از دلایل اصلی ناباروری مردان محسوب می‌شوند


دکتر آرمان توحیدی
اسیدهای چرب امگا 3 همراه با بتا توکوفرول باعث بهبود کیفیت اسپرم تازه و پس از ذوب در نشخوارکنندگان می‌شود


دکتر اشرف معینی
عوامل خطر مرتبط با اندومتریوز در زنان نابارور ایرانی


دکتر ملک حسین اسدی
OCT4B1، یک نوع پیوند جدید OCT4، در سرطان معده به شدت بیان می‌شود و به عنوان یک عامل ضد آپوپتوز عمل می‌کند

دانلود کتاب جشنواره
goup