شانزدهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ژنتیک باروری
Masoud Zamani Esteki از بلژیک 
هاپلوتایپینگ همزمان کل ژنوم و نمایه‌سازی کپی‌های متعدد تک سلولی 


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Geetanjali Sachdeva از هند 
سکرتوم آندومتر و نقش آن در عملکرد رحم


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین‌شناسی
Priyanka Parte از هند 
همه زیر و بم‌های استیلاسیون برگشت پذیر توبولین 


بهترین طرح پژوهشی در زمینه زیست فناوری
Yi Zhang از آمریکا 
شناسایی و غلبه بر یک مانع اپی ژنتیکی برای برنامه‌ریزی مجدد Scnt


بهترین طرح پژوهشی در زمینه زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی
Guoliang Xu از چین 
اکسیداسیون DNA به سمت تمام‌توانی در تکوین پستانداران

برگزیدگان داخلی:

دکتر مریم شاه حسینی
نمایه بیان مسیر علامت‌دهی عامل مهارکننده مهاجرت ماکروفاژ (MIF) به عنوان یک نشانگر زیستی بالقوه در پاتوفیزیولوژی اندومتریوز


دکتر مرتضی محمودی
بسترهای زیستی الهام گرفته شده هدایت‌گر سرنوشت سلول‌های بنیادی هستند

دانلود کتاب جشنواره
goup