هفدهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ژنتیک باروری
Miguel Ramalho-Santos از آمریکا
ادغام H3.3 با واسطه Hira برای همانندسازی DNA و رونویسی ریبوزومی RNA در زیگوت موش مورد نیاز است


بهترین طرح پژوهشی در پزشکی بازساختی
Mohammadsharif Tabebordbar از آمریکا
ویرایش ژن DMD در عضلات و سلول‌های بنیادی عضلانی در درون بدن موش‌های دیستروفیک


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین‌شناسی
Peter Koopman از استرالیا
اعتبار سنجی رتینوئیک اسید به عنوان محرک اصلی میوز در سلول های زایای جنینی


بهترین طرح پژوهشی در زمینه زیست‌فناوری
Jianguo Zhao از چین 
ویرایش ژنوم با کارایی بالا در خوک‌ برای ساخت مدل‌ بیماری‌های انسانی


بهترین طرح پژوهشی در زمینه زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی
Xiaohua Shen از چین
نقش‌های تنظیمی سیس lncRNAها در تنظیم رونویسی و تمایز سلول‌های بنیادی

برگزیدگان داخلی:

دکتر آناهیتا محسنی میبدی
کاربرد مفید سیتوژنتیک مولکولی در تعیین ناهنجاری‌های کروموزومی دخیل در ناباروری مردان 


دکتر محسن شرفی
بهینه‌سازی انجماد اسپرم حیوانات خانگی با استفاده از محیط‌های انجماد جدید با منشأ گیاهی 


دکتر کامران قائدی
استفاده از پیوگلیتازون به عنوان یک رویکرد جدید برای افزایش کارایی تشکیل کلونی سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی

دانلود کتاب جشنواره
goup