سومین جشنواره بین‌المللی رویان


برنده اول: Marco Filicori از ایتالیا
رویکردهای جدید در تحریک تخمک‌گذاری: نقش حیاتی فعالیت هورمون لوتئینه‌کننده در تنظیم فولیکولوژنز


برنده دوم: Klaus G. Steger از کانادا 
تاثیر تبادل هیستون-پروتامین بر ناباروری مردان


برنده سوم: Franck Pellestor از فرانسه 
بررسی‌های کروموزومی در گامت‌های انسانی: بررسی اثر بین کروموزومی در اسپرم حامل‌‌های تنظیمات مجدد کروموزومی و مکانیسم‌های عدم تفکیک در تخمک‌ها


برنده چهارم: Ghazala S. Basir از هنگ کنگ 
تأثیر سطوح بالای استرادیول بر رشد آندومتر در فناوری کمک باروری: ارزیابی پارامترهای مورفومتریک و همودینامیک سونوگرافی داپلر


برنده پنجم: Mohamed Ali Bedaiwy از آمریکا 
پیوند تخمدان دست نخورده منجمد-ذوب شده پستانداران با آناستوموز عروقی: یک رویکرد جدید

برگزیدگان داخلی

دکتر سعید البرزی
سالپنگوولیز لاپاراسکوپی. آیا جایی برای نگاه دوم در لاپاراسکوپی وجود دارد؟


دکتر سعید رهبر
تکنیک شکافتن غشاء سلول به کمک لیزر در زنان جوان به طور قابل توجهی نرخ باروری و لانه گزینی موفق را افزایش می‌دهد. 


دکتر شیراحمد سرانی
شواهد مورفولوژیکی برای پنجره لانه گزینی در آندومتر مجاری در انسان
 
goup